Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej
Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, a także innych przepisów o ochronie danych jest:

Nepata GmbH
Hochstatt 6-8
85283 Wolnzach
Niemcy
Tel.: +49 8442 95840 0
E-mail: oliver.tiedemann@nepata.de


Polityka prywatności

O ile poniżej nie określono inaczej, podanie danych osobowych użytkownika nie jest wymagane przez prawo lub umowę, ani nie jest konieczne do zawarcia umowy. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania tych danych. Niedostarczenie nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy w kolejnych operacjach przetwarzania nie zostanie dokonane żadne inne wskazanie.
„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Pliki dziennika serwera
Nasze witryny można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych.
Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, dane dotyczące użytkowania są przesyłane do nas lub naszego hostera / dostawcy usług IT przez przeglądarkę internetową użytkownika i przechowywane w danych dziennika (tzw. plikach dziennika serwera). Te przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych i dostawcę żądającego. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes polegający na zapewnieniu bezawaryjnego działania naszej strony internetowej i ulepszaniu naszych usług.

Kontakt

Odpowiedzialny
Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz. Dane kontaktowe administratora danych można znaleźć w naszym nadruku.

Inicjatywny kontakt z klientem przez e-mail
Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt biznesowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy do obsługi i odpowiedzi na prośbę o kontakt.
Jeśli kontakt z nami służy przeprowadzeniu działań przed zawarciem umowy (np. konsultacja w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie oferty) lub dotyczy umowy już zawartej między użytkownikiem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. b GDPR.
Jeśli kontakt jest nawiązywany z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu i odpowiadaniu na zapytanie użytkownika. W takim przypadku użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do skorzystania z tego prawa w dowolnym momencie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.
Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną następnie usunięte zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania, chyba że użytkownik wyraził zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego gromadzimy dane osobowe użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Przetwarzanie danych służy nawiązaniu kontaktu z użytkownikiem. Wysyłając wiadomość, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. DSGVO za zgodą użytkownika.
Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Adres e-mail użytkownika zostanie wykorzystany wyłącznie do przetworzenia żądania. Dane użytkownika zostaną wówczas usunięte, chyba że wyraził on zgodę na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Zamówienia na konto klienta

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta gromadzimy jego dane osobowe w zakresie tam określonym. Celem przetwarzania danych jest poprawa komfortu zakupów i uproszczenie przetwarzania zamówień. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Konto klienta zostanie wówczas usunięte.

Gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych na potrzeby zamówień
Gdy użytkownik składa zamówienie, gromadzimy i przetwarzamy jego dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji i przetwarzania zamówienia oraz obsługi zapytań użytkownika. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie informacji spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO i jest niezbędna do wykonania umowy z użytkownikiem.
Dane użytkownika są przekazywane na przykład wybranym przez niego firmom wysyłkowym i dostawcom dropshippingu, dostawcom usług płatniczych, dostawcom usług przetwarzania zamówień oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach ściśle przestrzegamy wymogów prawnych. Zakres transferu danych jest ograniczony do minimum.RecenzjeReklama

Gromadzenie danych podczas pisania komentarza
Gdy użytkownik komentuje artykuł lub wpis, gromadzimy jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, tekst komentarza) wyłącznie w zakresie podanym przez użytkownika. Celem przetwarzania jest umożliwienie komentowania i wyświetlania komentarzy. Wysyłając komentarz, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Dane osobowe użytkownika zostaną wówczas usunięte.

Gdy Twój komentarz zostanie opublikowany zostanie opublikowana tylko nazwa podana przez użytkownika zostanie opublikowana.

Opinia klienta Shopauskunft
Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia oceny „shopauskunft.de” firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße 233 B, 04347 Leipzig; „Shopauskunft”).
Po złożeniu zamówienia chcielibyśmy, abyś ocenił i skomentował swój zakup u nas. W tym celu skontaktujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, korzystając z systemu technicznego „Legally Secure Assessment Request (RBA)”.
działać. W tym celu przetwarzamy dane dotyczące zamówienia (numer zamówienia/numer faktury, wartość zakupu i koszty wysyłki), a także adres e-mail użytkownika.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. DSGVO za zgodą użytkownika, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na ujawnienie swoich danych i otrzymanie wniosku o ocenę.
Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z odpowiedniego linku w wiadomości e-mail lub powiadamiając nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
Więcej informacji na temat ochrony danych podczas korzystania z Shopauskunft można znaleźć na stronie:
https://www.shopauskunft.de/datenschutz.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania newsletterów
Będziemy wykorzystywać adres e-mail użytkownika, niezależnie od wykonania umowy, wyłącznie do własnych celów reklamowych w celu wysyłania biuletynów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, korzystając z odpowiedniego łącza w biuletynie lub powiadamiając nas o tym. Twój adres e-mail zostanie wówczas usunięty z listy dystrybucyjnej.

Twoje dane zostaną przekazane usługodawcy w celu marketingu e-mailowego w ramach realizacji zamówienia. Dane nie będą przekazywane innym stronom trzecim.

Wykorzystanie adresu e-mail do wysyłania reklam bezpośrednich
Używamy adresu e-mail użytkownika, który otrzymaliśmy w związku ze sprzedażą towaru lub usługi, do wysyłania mu elektronicznych reklam naszych własnych towarów lub usług, które są podobne do tych, które użytkownik już u nas zakupił, chyba że użytkownik sprzeciwił się takiemu wykorzystaniu. Podanie adresu e-mail jest niezbędne do zawarcia umowy. Niedostarczenie informacji spowoduje, że umowa nie zostanie zawarta. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w reklamie bezpośredniej. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu jego adresu e-mail, powiadamiając nas o tym. Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie sprzeciwu znajdują się w stopce redakcyjnej. Można również skorzystać z linku podanego w tym celu w wiadomości promocyjnej. Nie wiąże się to z żadnymi kosztami poza kosztami przesyłu zgodnie z podstawowymi stawkami.

Dostawca usług wysyłkowych

Przekazywanie adresu e-mail do firm spedycyjnych w celu uzyskania informacji o statusie wysyłki.
Przekazujemy adres e-mail użytkownika firmie transportowej w ramach realizacji umowy, o ile użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę w procesie składania zamówienia. Celem tego transferu jest poinformowanie użytkownika pocztą elektroniczną o statusie wysyłki. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. DSGVO za zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, powiadamiając nas lub przewoźnika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

Dostawca usług płatniczych

Raport kredytowy

Korzystanie z systemu PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają Polityce prywatności PayPal. Można je znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Korzystanie z usługi PayPal Express
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; „PayPal”). Przetwarzanie danych służy do oferowania płatności za pośrednictwem usługi płatności PayPal Express. Aby zintegrować tę usługę płatności, PayPal musi gromadzić, przechowywać i analizować dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja urządzenia) podczas wywoływania strony internetowej. W tym celu mogą być również używane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zorientowanej na klienta ofercie różnych metod płatności. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
W przypadku wyboru i korzystania z PayPal Express dane wymagane do przetwarzania płatności są przekazywane do PayPal w celu realizacji umowy z użytkownikiem przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b GDPR. Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności PayPal Express można znaleźć w powiązanej polityce prywatności na stronie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE#Updated_PS.

Korzystanie z płatności Amazon
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi płatności Amazon Payments świadczonej przez Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych służy temu, aby móc zaoferować użytkownikowi płatność za pośrednictwem usługi płatniczej Amazon Payments.
Aby zintegrować tę usługę płatności, Amazon Payments musi gromadzić, przechowywać i analizować dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizację urządzenia) podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej. W tym celu mogą być również wykorzystywane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zorientowanej na klienta ofercie różnych metod płatności. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
W przypadku wyboru i korzystania z „Amazon Payments” dane wymagane do przetwarzania płatności są przekazywane do Amazon Payments w celu realizacji umowy z użytkownikiem przy użyciu wybranej metody płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. b GDPR.
Bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych podczas korzystania z usługi płatności Amazon Payments można znaleźć w powiązanym oświadczeniu o ochronie danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku kontroli kredytowej
Jeśli dokonujemy płatności z góry, np. w przypadku płatności fakturą lub poleceniem zapłaty, zastrzegamy sobie prawo, w razie potrzeby, do uzyskania raportu kredytowego na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem SCHUFA Holding AG.
SCHUFA Holding AG, Komoranweg 5, 65201 Wiesbaden, aby nadrobić zaległości. W tym celu przekazujemy tam dane osobowe wymagane do oceny kredytowej i wykorzystujemy otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności w celu podjęcia ważnej decyzji o ustanowieniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (wartości punktowe), które są obliczane na podstawie naukowo uznanych metod matematyczno-statystycznych i których obliczenia obejmują dane adresowe. Ich interesy zasługujące na ochronę są brane pod uwagę zgodnie z przepisami prawa. Przetwarzanie danych służy ocenie zdolności kredytowej w celu zawarcia umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO ze względu na nasz nadrzędny uzasadniony interes w ochronie przed zaległościami w płatnościach, gdy dokonujemy płatności z góry. Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie sprzeciwić się temu na podstawie art. 6 (1) ustawy o ochronie danych. 1 litr. f DSGVO poprzez powiadomienie nas o sprzeciwie wobec przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy z wykorzystaniem żądanej przez użytkownika metody płatności. Niedostarczenie tych informacji spowoduje, że umowa nie będzie mogła zostać zawarta przy użyciu wybranej metody płatności.

Pliki cookie
Nasza strona używa plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej.
Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. W związku z tym użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w przeglądarce internetowej, użytkownik może być powiadamiany przed ustawieniem plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji, a także zapobiegać przechowywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
Możesz dowiedzieć się, jak zarządzać (w tym wyłączać) plikami cookie w głównych przeglądarkach, klikając poniższe linki:
Technicznie niezbędne pliki cookie
O ile poniższa polityka prywatności nie stanowi inaczej, używamy tych technicznie niezbędnych plików cookie wyłącznie w celu uczynienia naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Ponadto pliki cookie umożliwiają naszym systemom rozpoznawanie przeglądarki użytkownika nawet po zmianie strony i oferowanie mu usług. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka była rozpoznawana nawet po zmianie strony.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w zapewnieniu optymalnej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkownika i skutecznego projektu naszej oferty.
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Analiza śledzenia reklam

Korzystanie z Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics świadczonej przez Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Przetwarzanie danych służy analizie tej strony internetowej i osób ją odwiedzających, a także celom marketingowym i reklamowym. Google będzie wykorzystywać informacje uzyskane w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Gromadzone mogą być między innymi następujące informacje: Adres IP, data i godzina wyświetlenia strony, ścieżka kliknięcia, informacje o używanej przeglądarce i używanym urządzeniu, odwiedzane strony, adres URL strony odsyłającej (strona internetowa, z której uzyskano dostęp do naszej witryny), dane dotyczące lokalizacji, działania związane z zakupem.Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.
Google Analytics wykorzystuje technologie, takie jak pliki cookie, przechowywanie w przeglądarce i piksele śledzące, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje o korzystaniu z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja IP jest aktywna na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Aby zapobiec gromadzeniu i przechowywaniu danych przez Google Analytics na różnych urządzeniach, można ustawić plik cookie rezygnacji. Pliki cookie rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny. Aby było to w pełni skuteczne, musisz zrezygnować ze wszystkich używanych systemów i urządzeń. Jeśli użytkownik usunie plik cookie opt-out, żądania będą ponownie wysyłane do Google. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony: Dezaktywuj Google Analytics.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Korzystanie z piksela Facebooka
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”). Aplikacja służy do kierowania do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach w sieci społecznościowej Facebook. W tym celu na stronie internetowej zaimplementowano tag remarketingowy z Facebooka. Bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka jest nawiązywane za pośrednictwem tego tagu podczas odwiedzania strony internetowej. Powoduje to przesłanie do serwera Facebooka informacji o tym, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Facebook kojarzy te informacje z osobistym kontem użytkownika na Facebooku. Gdy użytkownik odwiedzi portal społecznościowy Facebook, zostaną mu wyświetlone spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Możesz skorzystać z funkcji remarketingu „Custom Audiences”.
tutaj dezaktywować Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebooka, praw użytkownika w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google Ads
Na naszej stronie internetowej korzystamy z internetowego programu reklamowego „Google Ads” i w tym kontekście śledzimy konwersje (ocena akcji odwiedzin). Google Conversion Tracking to usługa analityczna świadczona przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google na komputerze użytkownika umieszczany jest plik cookie służący do śledzenia konwersji. Te pliki cookie mają ograniczoną ważność, nie zawierają żadnych danych osobowych i dlatego nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i my możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie za pośrednictwem stron internetowych klientów Ads.
Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Informuje nas to o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników.
Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Spersonalizowane reklamy można wyłączyć w ustawieniach reklam Google. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć na stronie https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.
Użytkownik może również uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dalsze informacje dotyczące rezygnacji tam podane. Nie będą one wtedy uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.
Więcej informacji i politykę prywatności Google można znaleźć na stronie: https://www.google.de/policies/privacy/.
Korzystanie z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” Google Inc.
Korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych” Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) na naszej stronie internetowej. Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Aplikacja służy do analizy zachowań i zainteresowań odwiedzających. Google wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny, co stanowi podstawę do tworzenia reklam opartych na zainteresowaniach. Pliki cookie są używane do rejestrowania wizyt na stronie internetowej i anonimowych danych dotyczących korzystania z witryny. Żadne dane osobowe osób odwiedzających witrynę nie są przechowywane. Jeśli następnie użytkownik odwiedzi inną witrynę w sieci reklamowej Google, zostaną mu wyświetlone reklamy, które z dużym prawdopodobieństwem uwzględniają wcześniej odwiedzone obszary produktów i informacji.
Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w oparciu o nasz nadrzędny uzasadniony interes w kierowaniu do odwiedzających witrynę reklam opartych na zainteresowaniach. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Możesz trwale wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, klikając poniższy link oraz pobierając i instalując udostępnioną tam wtyczkę: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de
Użytkownik może również uniemożliwić korzystanie z plików cookie przez osoby trzecie, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/choices/ i wdrażając dalsze informacje dotyczące rezygnacji tam podane.
Więcej informacji na temat remarketingu Google i związanej z nim polityki prywatności można znaleźć na stronie: https://www.google.com/privacy/ads/.

Wtyczki i inne

Korzystanie z Menedżera tagów Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Aplikacja ta służy do zarządzania znacznikami JavaScript i znacznikami HTML, które są używane w szczególności do implementacji narzędzi śledzących i analitycznych. Przetwarzanie danych służy projektowaniu i optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z wymaganiami.
Sam Google Tag Manager nie przechowuje plików cookie ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia jednak uruchamianie innych tagów, które mogą gromadzić i przetwarzać dane osobowe.
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć tutaj.

Korzystanie z Facebook Connect
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji jednokrotnego logowania Facebook Connect firmy Facebook Ireland Ltd. (Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Irlandia; „Facebook”).
Ta funkcja umożliwia odwiedzającym witrynę zalogowanie się do niej przy użyciu istniejącego konta na Facebooku. Przetwarzanie danych służy weryfikacji podczas rejestracji, personalizacji oraz kierowaniu reklam opartych na zainteresowaniach.
Aby zaoferować tę funkcję na stronie internetowej, nawiązywane jest połączenie z serwerem Facebooka. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie. Następujące informacje, między innymi, mogą być gromadzone i przekazywane do Facebooka: Adres IP, informacje o przeglądarce, adres URL odsyłacza (strona internetowa, z której użytkownik wszedł na naszą stronę), dane o lokalizacji. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany, czy zalogowany w sieci społecznościowej. Transmisja odbywa się również dla użytkowników, którzy nie są zarejestrowani lub zalogowani. Jeśli użytkownik jest połączony z jednym lub kilkoma kontami sieci społecznościowych w tym samym czasie, gromadzone informacje mogą być również powiązane z odpowiednimi profilami. Możesz zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się ze swoich kont w mediach społecznościowych przed odwiedzeniem naszej witryny i przed aktywacją przycisków.
Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.
Podczas korzystania z funkcji jednokrotnego logowania profil użytkownika na Facebooku jest powiązany z kontem klienta tej witryny. W tym celu otrzymujemy dane osobowe użytkownika za pośrednictwem Facebooka, jak określono w procesie logowania. Może to obejmować między innymi następujące informacje: Imię i nazwisko, adres, informacje o profilu publicznym (np. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek, płeć), adres e-mail, listy znajomych, informacje „Lubię to”.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

Korzystanie z Google reCAPTCHA
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Celem zapytania jest rozróżnienie danych wprowadzonych przez człowieka lub przez zautomatyzowane, maszynowe przetwarzanie. W tym celu dane wejściowe użytkownika są przesyłane do Google i tam wykorzystywane. Ponadto adres IP i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Dane te są przetwarzane przez Google na terenie Unii Europejskiej i mogą być również przekazywane do USA.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO w uzasadnionym interesie ochrony naszej strony internetowej przed automatycznym szpiegowaniem, niewłaściwym użyciem i spamem. Użytkownik ma prawo, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, do skorzystania z tego prawa w dowolnym momencie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO do przetwarzania danych osobowych dotyczących użytkownika.
Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i powiązanego oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na stronach: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html i https://www.google.com/privacy.

Korzystanie z GoogleMaps
Używamy funkcji osadzania map GoogleMaps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) na naszej stronie internetowej.
Jeśli użytkownik ma miejsce zwykłego pobytu w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii, administratorem jego danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited jest zatem spółką powiązaną z Google, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych użytkownika i przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych.
Funkcja ta umożliwia wizualne wyświetlanie informacji geograficznych i interaktywnych map. W ramach tego procesu Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane od osób odwiedzających strony internetowe, gdy wywołują one strony, na których zintegrowane są mapy GoogleMaps.
Dane użytkownika mogą być również przekazywane do USA.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. W centrum prywatności masz również możliwość zmiany ustawień, aby zarządzać swoimi danymi przetwarzanymi przez Google i chronić je.

Korzystanie z YouTube
YouTube jest spółką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Funkcja ta wyświetla filmy przechowywane w serwisie YouTube w ramce iFrame na stronie internetowej. Opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych” jest aktywna. W rezultacie YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających witrynę. Tylko podczas oglądania filmu informacje o nim są przesyłane do YouTube i tam przechowywane. Dane użytkownika mogą być przekazywane do USA.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii opiera się na § 15 ust. 3 P. 1 TMG. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w projektowaniu strony internetowej w oparciu o potrzeby i ukierunkowanie. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez YouTube i Google, praw użytkownika w tym zakresie oraz sposobów ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.youtube.com/t/privacy.

Prawa podmiotu danych i okres przechowywania

Czas przechowywania
Po pełnym przetworzeniu umowy dane będą początkowo przechowywane przez okres gwarancji, a następnie z uwzględnieniem ustawowych, w szczególności podatkowych i handlowych okresów przechowywania, a następnie usunięte po upływie tego okresu, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Jeśli wymogi prawne są spełnione, użytkownik ma następujące prawa zgodnie z art. 15 do 20 DSGVO: prawo do informacji, do korekty, do usunięcia, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 (1) DSGVO. 1 f DSGVO, a także przeciwko przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Prawo do sprzeciwu
Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymienionych tutaj opiera się na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie przedmiotowych danych zostanie zakończone, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeżeli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, powiadamiając nas o tym. Po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania przedmiotowych danych do celów marketingu bezpośredniego.

ostatnia aktualizacja: 20.07.2020